List of Published Ottoman Tax Registers (Tahrir Defterleri)

Aličić, S. Ahmed. 2008. Sumarni popis sandzaka Bosna iz 1468/69. godine – Islamski kulturni centar Mostar, Mostar.

Aličić, Ahmed S. 1985. Poimenicni popis Sandzaka vilajeta Hercegovina. Monumenta Turcica historiam Slavorum Meridionalium illustrantia; t. 6. Serija II, Defteri; knj. 3. Sarajevo: Orijentalni institut u Sarajevu, 1985.

Alić S. Ahmed. 1984-85. Turski katastarski popisi nekih područja zapadne Srbije XV i XVI vek. deo I, II, III. – Istorijski arhiv Kraljevo Međuopštinski istorijski arhiv Čačak, Istorijski arhiv Titovo Užice, Čačak.

Arıkan, Zeki. 1988. XV – XVI. Yüzyıllarda Hamit Sancağı. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.

Bakhit, Muhammad Adnan and Nufan Raja Hmuod. 1989. The Detailed Defter of Liwa’ ‘Ajlun. Amman: The University of Jordan. [Daftar mufassal Liwa Ajlun: tabur daftari raqm 970, Istanbul. Amman: al-Jamiah al-Urduniyah, 1989.]

Bakhit, Muhammad Adnan and Nufan Raja Hmuod. 1989. The Mufassal Defter of Marj Bani ‘Amir and Its Dependents Entrusted to Amir Tarabey 945 A.H./1538 A.D. Amman: The University of Jordan. [Bakhit, Muhammad Adnan and Nufan Raja Hamud. 1989. Daftar mufassal nahiyat Marj Bani Amir wa-tawabiiha wa-lawahiqiha allati kanat fi tasarruf al-Amir Tarah Bay sanat 945 H/1538 M. Amman: al-Jamiah al-Urduniyah, 1989.]

Balta, Evangelia, 1989. L’Eube à la fin du Xve siècle. Economie et Population. Les Registres de l’année 1474. Athénes.

Balta, Evangelia. 1992. Rural and Urban Population in the Sancak of Euripos in the Early Sixteenth Century. Athens.

Barkan, Ömer Lütfi and Enver Meriçli, 1988. Hüdavendigâr Livası Tahrir Defterleri. I. Ankara:Türk Tarih Kurumu.

Barkan, Ömer Lutfî & Ayverdi, Ekrem Hakkı. 1970. İstanbul Vakıfları Tahrîr Defteri (953 / 1546 Târîhli). İstanbul: Baha Matbaası.

Bayatlı, Nilüfer: XVI. Yüzyılda Musul Eyaleti.1999. TTK.

Bayerle, Gustav. 1973. Ottoman Tributes in Hungary. According to Sixteenth Century Tapu Registers of Novigrad. The Hague and Paris.

Bayerle, Gustav. 1998. A Hatvani Szandzsák Adóösszeírása 1570-böl: Defter-i Mufassal-i Liva-i Hatvan. Hatvan: Hatvany Lajos Múzeum, 14.

Baykara, Tüncer. 1991. Hınıs ve Malazgird Sancakları Yer Adları (XVI. Yüzyıl). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Bizbirlik, Alpay. 1992. H. 970-980 / M. 1564-1574 Tarihleri Arasında Kulp Sancağı. Yüksek Lisans Tezi. Konya: Selçuk Üniversitesi.

Bostan, Hanefi. 2002. XV-XVI. Asırlarda Trabzon Sancağı’nda Sosyal ve İktisadi Hayat.

Bunyadov, Ziya ve Husameddin Memmedov(Qaramanli).1996. Irevan eyaletinin icmal deftreri. Baki,”Elm”, (184 sehife).
Bunyadov, Ziya ve Husameddin Memmedov(Qaramanli).1997.Nahchivan sancaginin mufessel defteri.9 Meherrem 1140(27 avgust 1727). Baku,”Sabah” neshriyyati (336 sehife).
Bunyadov, Ziya ve Husameddin Memmedov(Qaramanli).2001. Nahchivan sancaginin mufessel defteri.9 Meherrem 1140(27 avgust 1727). Baki,”Elm”, 2nd edition, (376 sehife).

Buzov, Snjezana. 2000. Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604, vol. 2 [Defter-i Mufassal-i Livâ-i Bosna, ec’-cild-i sani] Sarajevo: Orijentalni institut & Bošnjački institut.

Cvetkova, Bistra, V. Mustafcieva, et al., eds. 1964-, Turski Izvori za B’lgarska Istorija, Sofia

Cviko, Fazileta. 2001. POPIS SANDŽAKA POŽEGA 1579. godine [Defter-i mufassal-i liva-i Pojega 987., – Osijek: Državni arhiv. Građa za povijest Osijeka i Slavonije

David, Geza. 1999. Osmanlı Macaristan’ında Toplum, Ekonomi ve Yönetim 16. yuzyilda Simontornya Sancağı. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları.

Delilbaşı, Melek And Muzaffer Arıkan. 2001. Hicrî 859 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-ı Tırhala. Ankara: TTK.

Delilbaşı, Melek. 1997. “1564 Tarihli Mufassal Yanya Livasi Tahrir Defterine Göre Yanya Kenti ve Köyleri”, Belgeler, XVII/21: 171-223.

Djurdjev, Branislav. 1968-73. Dva Deftera Crne Gore iz Vremena Skender-Bega Crnojevica. Sarajevo.

Doğru, Halime. 1992. XVI. Yüzyılda Eskişehir ve Sultanönü Sancağı. İstanbul: AFA Yayınları.

Doğru, Halime. 1997. XV ve XVI. Yüzyıllarda Sivrihisar Nahiyesi. Ankara: TTK.

Dzikija, C.C. 1947. Defter-i Mufassal-ı Vilayet-i Gürcistan Tbilisi.

Emecen, Feridun. M. 1989. XVI. Asırda Manisa Kazası . Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Emecen, Feridun. 2005. Doğu Karadeniz’de İki Kıyı Kasabasının Tarihi: Bulancak – Piraziz. İstanbul: Kitabevi.

Emecen, Feridun & Şahin, İlhan. 1999. Osmanlı Taşra Teşkilâtının Kaynaklarından 957-958 (1550-1551) Tarihli Sancak Tevcîh Defteri. Belgeler, Cilt. XIX, Sayı 23 Ayrıbasım. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Erdoğru, M. Akif. 2004. Beyşehir Sancağının 1584 Tarihli Nüfus Sayımı (Beyşehir, Seydişehir, Bozkır. İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları.

Fekete, Lajos. 1943. Az Esztergomi Szandzsák 1570 Évi Adóösszeirása [Ostrogon Sancağının 1570 Yılı Vergi Tahriri] Budapest.

Gökbilgin, Tayyib. 1952. XV.-XVI. Asırlarda Edirne ve Paşa Livası: Vakıflar-Mülkler Mukataalar. İstanbul Üniversitesi Edebiyat, Fakültesi Yayınları, 508. İstanbul: Üçler Basımevi.

Genç, Nevin. 1998. XVI. Yüzyıl Sofya Mufassal Tahrir Defteri’nde Sofya Kazası. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Gökçe, Turan. 2000. XVI ve XVII. Yüzyıllarda Lâzıkıyye (Denizli) Kazası. Ankara: TTK.

Göyünç, Nejat. 1969. XVI. Yüzyılda Mardin Sancaği. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi.

Göyünç, Nejat and Wolf Dieter Hütteroth. 1997. Land an der Grenze: Osmanische Verwaltung im Heutigen Turkisch-Syrisch-Irakischen Grenzgebiet im 16. Jahrhundert. Istanbul: EREN.

Gözler, Kemal. 2001. Les Villages Pomaks de Lofça : aux XVe et XVIe siecles d’apres les tahrir defters Ottomans Ankara: TTK.

Gümüşçü, Osman. 2001. XVI. Yüzyıl Larende ( Karaman ) Kazasında Yerleşme ve Nüfus. Ankara: TTK.

Gündüz, Ahmet. 2003. Osmanlı İdaresinde Musul (1523-1639). Elazığ: Fırat Üniversitesi Yayınları.

Hadzibegic, Hamid, et al. eds., 1972. Oblast Brankovica Opsirni Katastorski Popis iz 1455. Godine, Sarajevo

Halaçoğlu, Yusuf. 1979. Tapu-Tahrîr Defterlerine Göre XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Sis Sancağı. İstanbul: Edebiyat Fakültesi Basımevi.

HandžićAdem. 2000. Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine [Defter-i Mufassal-i Livâ-i Bosna] vol. I/1 and vol. I/2. Bošnjački institut Zurich – Odjel Sarajevo, Orijentalni instut u Sarajevu, Sarajevo.

Handžić, Adem. 1986, Dva prva popisa Zvorničkog sandžaka (iz 1519. i 1533. godine). ANUBiH i SANU, Građa knj. XXVI, Društvene nauke knj. 22, Sarajevo.

Hütteroth, Wolf Dieter and K. Abdulfattah. 1977. Historical Geography of Palestine, Transjordan and Southern Syria in the Late 16th Century Erlanger Geographische Arbeiten, Vol. 5,

Erlangen.İlhan, M. Mehdi. 2000. Amid (Diyarbakır):1518 Tarihli Defter-i Mufassal. Ankara: TTK.

İlhan, Mehdi. 1994-95. “Erbil Vilayeti Mufassal ve Mücmel Tahrir Defteri (H. 949/M. 1542).” Belgeler Cilt XVI, Sayı 20.

İnalcık, Halil. 1954. Hicri 835 Tarihli Suret-i Defter-i Sancak-ı Arvanid, Türk Tarih Kuruma yayinlarindan, 14. seri, no. 1: Tahrir Defterleri, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basimevi.

Kaldy-nagy, Gyula. 1971. Kanuni Devri Budin Tahrir Defteri (1546-1562) Ankara: Ankara Üniversitesi Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayınları No. 77.

Kaldy-Nagy, Gyula. 1982. A Gyulai Szanzsak 1567 es 1579. evi osszeirasa Bekescsaba.

Karaca, Behset. 2002. XV. Ve XVI. Yüzyıllarda Teke Sancağı. Isparta: Fakülte Kitabevi.

Katić, Tatjana. 2010. Detailed register of the Prizren sancak from 1571.Belgrade: Institute of History.

Karaman, Fikri. 2003. Sivas-Tokat Tozanlı Kazası. 1455’ten 2003’e Tapu Tahrir, Ahkam, Temettûât Ve Diğer Arşiv Belgelerine Göre İpsile (Doğanşar), Hafik, Koyul Hisar, Almus, Reşadiye İle Sivas Merkeze Bağli 113 Yerleşim Yerinin Tarih Ve Sosyo Ekonomik Yapisi. İstanbul: Akademi Ofset Matbaacılık.

Kılıç, Orhan. 1997. XVI. Ve XVI. Yüzyıllarda Van (1548-1648). Van: Belediye Başkanlığı Yayınları.

Koç, Yunus. 1989. XVI. Yüzyılda bir Osmanlı Sancağının İskan ve Nüfus Yapısı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları.

Kolodziejckyk, Dariusz, 2003. The Ottoman Survey Register of Podolia (ca. 1681) Defter-i-Mufassal-i Eyalet-i Kamanice. Cambridge: Harvard University Press.

Kupusovic Amina. 2000. Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. godine [Defter-i Mufassal-i Livâ-i Bosna] vol. III, Sarajevo: Orijentalni institut u Sarajevu, Bošnjački institut Zurich – Odjel,Sarajevo.

Kurt, Yilmaz. 2004. Çukurova Tarihinin Kaynakları I. 1525 Tarihli Adana Sancağı Mufassal Tahrir Defteri, Ankara: Turk Tarih Kurumu.

Liakopoulos, Georgios. 2009. ‘A Study of the Early Ottoman Peloponnese in the Light of an editio princeps of the TT10-1/14662 Ottoman Taxation Cadastre (ca. 1460-1463)’. Ph.D. Dissertation, The University of London, Royal Holloway College.

Lowry, Heath W. 2002. Fifteenth Century Ottoman Realities: Christian Peasant Life on the Aegean Island of Limnos. İstanbul: EREN Yayınları. [Note: Includes a crticial edition of TT#25 of 1489 with facsimile]

McGowan, Bruce W. 1983. Sirem Sancğı Mufassal Tahrir Defteri Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Memmedov (Qaramanli), Husameddin. 2000. Gence-Qarabag eyaletinin mufessel defteri.1140/1727. Baki,”Shusha”, (576 sehife).

Miroğlu, İsmet. 1975. XVI. Yüzyilda Bayburt Sancağı AnadoluYakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği yayınları; 1. İstanbul: Üçler Matbaası.

Moačanin, Nenad. 2003. Požega i Požeština u sklopu Osmanlijskog carstva (1537. – 1691.) Naklada Slap: Biblioteka Posegana.

Novaković, Relja. 1973. Miscellanea. Tome 2. Beograd: Institut D’Histoire Documents: Tome 11. [Note: Fragments of a 1478 tahrir defter]

Miroğlu, İsmet. 1990. Kemah Sancağı ve Erzincan Kazası (1520-1566). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Öz, Mehmet 1999. XV-XVI. Yüzyıllarda Canik Sancağı. Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Özdeğer, Hüseyin. 1988. Onaltınci Asırda Ayıntab Livası İstanbul.

Özdeğer, Mehtap. 2001. 15-16. Yüzyıl Arsiv Kaynaklarına Göre Uşak Kazasının Sosyal ve Ekonomik Tarihi. İstanbul: Filiz Kitapevi.

Öztürk, Mustafa. 2004. 16. Yüzyılda Kilis Urfa Adıyaman ve Çevresinde Cemaatler-Oymaklar. Elazığ: Fırat Üniversitesi Yayınları.

Pulaha, Selami. 1974. Defter i Regjistimit te Sanzhakut te Shkodres i vivit 1485. Tirana

Şabanovic, Hazım. 1964. Krajişte İsabega Isakovica, Sarajevo [Summary cadastral survey of the region of Isa-Beg Ishakovic, 1455]. Monumenta Turcica historiam Slavorum Meridionalium illustrantia; t. 2. Serija II, Defteri; knj. 1. Sarajevo: Orijentalni institut u Sarajevu

Sabanovic, Hazim. 1964. Turski izvori za istoriju Beograda. Grada za istoriju Beograda. Beograd: Istorijski arhiv.

Shahin Mustafayev.2001.Tiflis eyaletinin mufessel defteri. Borchali ve Qazax.1728. Baki,”Pedaqogika”(256 sehife).

Sokoloski, Metodija. ed. 1971-73 Turski Dokumenti za Isterijata na Makedonskiot Narod, series, vol. 1 &2, Skopje.

Spaho, Dz. Fehim. 2007. Opsirni popis Kliskog sandzaka iz 1550. godine, Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo.

Stojaković, Momčilo. 1987. Recensement de Braničevo: Recensement détaillé de la region de Braničevo de l’année 1467. Belgrade: Institut D’Histoire.

T.C. Basbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. 1993: 438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri(937/1530), I, Ankara.

T.C. Basbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. 1994. 438 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Anadolu Defteri(937/1530), II, Ankara.

T.C. Basbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. 1995. 166 Numaralı Muhasebe-i Vilayet-i Anadolu Defteri (937/1530): Hüdāvendigar, Biga, Karesi, Saruhan, Aydın, Menteşe, Teke ve Alaiye Livaları: dizin ve tıpkıbasım, III. Ankara.

T.C. Basbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. 1996: 387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530), I, Ankara.

T.C. Basbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. 1997: 387 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Karaman ve Rûm Defteri (937/1530),II, Ankara.

T.C. Basbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. 1998: 998 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Diyar-ı Bekr ve ‘Arab ve Zü’l-Kâdiriyye Defteri (937/1530), I, Ankara.

T.C. Basbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. 1999: 998 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Diyar-ı Bekr ve ‘Arab ve Zü’l-Kâdiriyye Defteri (937/1530), II, Ankara.

T.C. Basbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. 2000. 373 Numaralı ‘Ayntâb Livâsı Mufassal Tahrîr Defteri (950/1543), Ankara.

T.C. Basbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. 2000. 94 Numaralı Hınıs Livâsı Mufassal Tahrîr Defteri (963/1556), Ankara.

T.C. Basbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. 2001. 370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri (937/1530) I: Paşa (Sofya) ve Vize Livâları ile Sağkol Kazâları (Edirne, Dimetoka, Ferecik, Keşan, Kızıl-ağaç, Zağra-i Eski-hisâr, İpsala, Filibe, Tatar-bâzârı, Samakov, Üsküb, Kalkan-delen, Kırçova, Manastır, Pirlepe, ve Köprülü), Ankara.

T.C. Basbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. 2002. 370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri (937/1530) II: Çirmen, Müsellemân-ı Kızılca, Silistre, Kefe, Niğbolu ve Vidin Livâları, Çirmen ve Vize Müsellemleri, Yörük ve Tatar Cemâatleri ile Voynugân-ı Istabl-ı Âmire ve Kıbtiyân-ı Vilâyet-i Rûm-ili, Ankara.

T.C. Basbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. 2003. 167 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri (937/1530) I: Paşa Livası Solkol Kazaları (Gümülcine, Yenice-i Kara-su, Drama, Zihne, Nevrekop, Timur-hisarı, Siroz, Selanik, Sidre-kapsi, Avrat-hisarı, Yenice-i Vardar, Kara-verye, Serfiçe, İştin, Kestorya, Bihlişte, Görice, Florina ve Köstendil Livası, Ankara.

T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı. 2003. 111 Numaralı Kerkük Livâsı Mufassal Tahrîr Defteri (Kanûnî Devri). Ankara.

T.C. Basbakanlık, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. 2004. 167 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rûm-ili Defteri (937/1530) II: Vılçıtrın, Prizrin, Alaca-hisâr ve Hersek Livâları, Ankara.

T. C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü. Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı. 2006. 91, 164, MAD 540 ve 173 Numaralı Hersek, Bosna ve İzvornik Livâları İcmâl Tahrîr Defterleri (926-939 / 1520-1533) Ankara.

Taştemir, Mehmet. 1999. XVI. Yüzyılda Adıyaman ( Behisni, Hısn-ı Mansur, Gerger ve Kahta ) Sosyal ve İktisadi Tarihi.

Todorov, Nikolai & Nedkov, Boris. 1966. Fontes Turcici Historiae Bulgaricae: Series XV-XVI. 2 Volumes. Serdicae: Academiae Litterarum Bulgaricae. [Note: Includes an edition of fragments of several 15th century tahrir defters for Niğbolu Sancağı & other regions in Western Thrace and Macedonia.]

Turan Ahmet Nezihi 1993. XVI. Asırda Ruha (Urfa) Sancağı, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Tarih Bölümü, Ankara.

Ünal Mehmet Ali 1999. XVI. Yüzyılda Çemişgezek Sancağı. Ankara: TTK.

Ünal Mehmet Ali 1989: XVI. Yüzyılda Harput Sancağı (1518-1566). Ankara:Türk Tarih Kurumu.

Velics, Antal. 1886. Magyarorszagi török kincstari defterek. Budapest.

Velkov, Asparuh ve Nodar Şengalia. 1989. Gürcistan ve Maveray Kafkas Hakkındaki Osmanlı Belgeleri XVII-XVIII yüzyılları.

Yardımcı, Mehmet Emin. 2004. Nüfus ve Arazi Tahrir Defterlerine Göre XV ve XVI Yüzyıllarda Bosna Livasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı. İstanbul Üniversitesi Doktora Tezi.

Yediyıldız, Bahaeddin and Ünal Üstün, 1992. Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları I. 1455 Tarihli Tahrir Defteri. Ankara.

Yediyıldız, Bahaeddin, Mehmet Öz, and Ünal Üstün, 2002. Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları III. 387 Numaralı Defter-i Karaman ve Rum’un Canik Livasına Ait Bölümü (1520). Ankara : Türk Tarih Kurumu.

Yediyıldız, Bahaeddin and Ünal Üstün, 2002. Ordu Yöresi Tarihinin Kaynakları II : 1485 Tarihli Tahrir Defteri. Ankara : Türk Tarih Kurumu.

Yediyıldız, Bahaettin. 1985. Ordu Kazası Sosyal Tarihi (1455-1613). Ankara.

Yinanç, Rafet and Mesut Elibüyük, 1983. Kanuni Devri Malatya Tahrir Defteri (1560) Ankara

Yinanç, Rafet and Mesut Elibüyük, 1988. Maraş Tahrir Defteri (1563) 2 cilt Ankara.